Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bölüm Hakkında

Klinik Psikoloji alanında iki yıllık Yüksek Lisans derecesi programı, eğitimin klinik, akademik ve araştırma yönlerini bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, farklı popülasyonlarla klinik psikoloji uygulamalarına katılabileceklerdir. Program ayrıca öğrencilere ampirik araştırma tasarlama ve yürütme fırsatı sunmaktadır. Programın önemli bir amacı, klinisyenlerin araştırmacı ve uygulayıcı olarak çalışmalarına rehberlik edecek etik bir profesyonel kimlik geliştirmeleridir. Kıbrıs İlim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı hem tezli hem de tezsiz (projeli) modüller içermektedir. Programın ilk yılı yoğun teorik eğitimden oluşmaktadır. Programın ikinci yılı ise tez/proje çalışmalarından oluşmaktadır. Kıbrıs İlim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarından mezun öğrencilerimiz, diplomalarında yazdığı şekilde “Klinik Psikolog” olarak unvan kazanmaktadırlar.

Mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders ve/veya kredi sayısı, staj, v.b.).

Öğrenim süresi 4 yarıyıldır. Yüksek Lisans süreci başlıca ders ve tez dönemlerinden oluşur. Ders dönemi en az 7 ders ve bir seminer; tez dönemi ise tez önerisi, tez hazırlama ve Tez Savunma Sınavı aşamalarından ibarettir.
Tezsiz program ise 10 ders, bir seminer ve bir proje tesliminden oluşmaktadır.
Öğrenciler yüksek lisans programında öngörülen tüm derslerden en az “C” notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler. Yüksek Lisans diplomasının verilebilmesi için bir yüksek lisans programında en az 4 yarı yıl eğitim almış olmak koşuldur.
Derslerini tamamlamada başarı gösteren öğrenciler tez çalışmalarına başlayıp, istedikleri alanlarda bir danışman seçebilmekte ve özgün tez araştırmasını danışmanının desteği ile birlikte yürütebilmektedir. Yüksek Lisans öğrencisi tez çalışmasını ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans tez jürisi, ilgili bilim alanından üç asil üye ve bir yedek üyeden oluşur. Üç asil üyeden en az birinin tezin verildiği üniversite dışından olması gerekir.
Eğitim Öğretim Metodları

Program, bir klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. Klinik beceri açısından, öğrenciler yoğun süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında uygulamalı olarak yetiştirilmektedir. Programda eğitim öğretim metodları olarak temelde teorik, uygulamalı ve süpervizyon ağırlıklı ilerlenmektedir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması alacak psikologlar, aşağıdaki konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır:

Psikoterapi ilişkisi ve klinik görüşme teknikleri
Meslek etiği
Psikopatolojik değerlendirme
Psikolojik değerlendirme (testler): Bilişsel ve kişilik boyutları
Psikoterapi (psikoanalitik/psikodinamik, bilişsel-davranışçı, hümanistik ve grup)
Araştırma yöntemleri ve istatistik
Akademik İlerleme Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler doktora eğitimine devam edebilme imkanına sahip olacaktır. Bu süre içerisinde üniversitelerin psikoloji bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilecek bilimsel akademik çalışmalar içerisinde yer alabileceklerdir. Doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak akademik hayatlarına devam edebileceklerdir.

Kariyer Olanakları

Programımızdan mezun olan uzman (klinik) psikologlar,

Özel ya da kamu hastanelerinin ruh sağlığı birimleri/bölümlerinde
Psikoterapi veya psikolojik danışmanlık merkezlerinde
Rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarında
Klinik hizmetler sunan sivil toplum kuruluşlarında
Çalışanları için klinik psikolog istihdam etmek isteyen büyük işyerlerinde
Klinik psikolog istihdam eden ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında
Huzurevlerinde
Özel ya da kamu hastanelerinin/kliniklerin klinik psikolog istihdam eden (ve giderek daha da edecek olan) onkoloji, estetik cerrahi, transplantasyon, yapay döllenme, geriatri, vb. birimleri/bölümlerinde
Klinik araştırma yapan kuruluşlarda
Aile mahkemelerinde, cezaevlerinde
Üniversitelerin psikoloji bölümlerinde asistan ya da okutman olarak çalışabilirler.
Bu çalışma alanlarına ek olarak öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışında doktora öğrenimlerine devam etmek için uygun bir donanıma sahip olarak mezun olmaktadırlar.

KLİNİK PSİKOLOJİ DERS PROGRAMI